keyvisual



Home
Komende activiteiten
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

Gegevens in het kader van de ANBI status

Naam
De naam luidt officieel Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL). In informeel verkeer wordt de afkorting Historische Kring Loenen (HKL) gebruikt. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40482743.

Fiscaal nummer
RSIN/Fiscaalnummer:  816006301

Post- of bezoekadres
Rijksstraatweg 77, 3632 AA, Loenen aan de Vecht

Doelstelling
De vereniging, opgericht in 1994, heeft tot doel de verwerving en verspreiding te bevorderen van kennis over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen: Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland.

In overeenstemming met artikel 2 van de Statuten tracht zij dit doel te bereiken door a. het bestuderen van de geschiedenis van de genoemde vijf kernen; b. het publiceren over de geschiedenis van dit gebied; c. het organiseren van lezingen over de geschiedenis van dit gebied; d. het verlenen van medewerking aan activiteiten van anderen dan de vereniging, voorzover de doelstelling van de vereniging daarmee gediend is; e. het stimuleren van activiteiten die tot het bereiken van de doelstelling bijdragen.  

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het huidige beleidsplan dateert van 2014. Op de Algemene Ledenvergaderingen presenteert het bestuur elk jaar een update, aan de hand waarvan het plan puntsgewijze wordt besproken. Zij verwerkelijkt de doelstelling door middel van lezingen, video-avonden, excursies en publicaties. Doelgroep voor deze activiteiten vormen in de eerste plaats de leden van de eigen leden, maar daarnaast ook andere belangstellenden. Deze punten zijn:

-          De taak van het bestuur is primair faciliterend. Het eigenlijke werk geschiedt binnen de kaders van vier werkgroepen, kortweg aangeduid als ‘Activiteiten’, ‘Historisch beeldmateriaal’, ‘Interview’ en ‘Redactie’. Het beleid van het bestuur is er op gericht de werkgroepen op sterkte te houden en tevens verjonging na te streven.

-          Elk van de werkgroepen dient een vertegenwoordiging te hebben binnen het bestuur. Bij het vervullen van vacatures streeft het bestuur verjonging na. Ofschoon de statuten geen grens stellen aan de mogelijkheid van herbenoeming, hanteert het bestuur de regel van maximaal twee maal herbenoeming, d.w.z. een maximale zittingsperiode van 9 jaar.

-          De vereniging telt  626 leden (per ultimo 2016). Het streven is door actieve ledenwerving de gestage groei van de afgelopen jaren te continueren. Tevens wordt gepoogd het bestand van email adressen uit te breiden, om snellere communicatie met de leden te bevorderen.

-          Bestuur en werkgroepen streven er naar bij de jeugd belangstelling voor de geschiedenis van de eigen omgeving te bevorderen. Dit gebeurt vooral door participatie in educatieve programma’s , waarbij bijv. door middel van driedimensionale modellen scholieren meer vertrouwd raken met de functie van bestaande en verdwenen kastelen in de directe omgeving. Een ander punt is de assistentie bij lesprogramma’s over de periode 1940-1945.

-          Voortgaande participatie in het programma voor de Open Monumentendagen. De HKGL coördineert het programma voor de vijf kernen en voert het voor een belangrijk gedeelte zelf uit. Voor met name de werkgroep Activiteiten blijft dit een speerpunt.

Samenstelling van het bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester/ledenadministrateur en een secretaris. De overige leden van het bestuur vertegenwoordigen de vier genoemde  werkgroepen, naast één bestuurslid met de portefeuille PR.Een bestuursperiode omvat drie jaar, waarna herverkiezing mogelijk is (in de regel beperkt tot twee maal).

Namen van bestuurders
Wouter Pijzel - voorzitter
Bert Ypey - penningmeester
Sander Griffioen - secretaris en portefeuillehouder redactie Vechtkroniek
Gerrie Thijs - portefeuille Activiteiten
Maarten Bootsma - portefeuille Historische Beeldmateriaal
Desirée Gerritsen - portefeuille Interview
Jessica Rompa - portefeuille PR.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Declaraties zijn beperkt tot reëel gemaakte onkosten, op basis van overhandigde nota’s.

Actueel verslag van uitgevoerde werkzaamheden

Jaarverslag 2016 van de Historische Kring Loenen
Sinds 1994 bevordert de Historische Kring de verspreiding van kennis over de geschiedenis van Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. Zij doet dat vooral door middel van lezingen, video-avonden, excursies en publicaties. Doelgroep voor deze activiteiten vormen in de eerste plaats de leden van de Historische Kring, maar daarnaast ook andere belangstellenden (die we graag als aspirantleden zien).

Leden vormen de basis voor de vereniging. Kampen historische kringen in het algemeen nogal met de gevolgen van vergrijzing, de HK Loenen groeide dit jaar! Einde 2016 telde de vereniging  631 leden tegen 626 einde 2015. Er waren 26 opzeggingen en we boekten 31 nieuwe leden.

De werkzaamheden van de HKL worden door enthousiaste vrijwilligers verricht die in de diverse werkgroepen actief zijn. Het gaat om een groep van ongeveer 20 personen (waarvan 4 personen ook bestuurslid zijn). Daarnaast is er nog een groepje van gewaardeerde vrijwilligers die de verzending en distributie van de Nieuwsbrief en Vechtkroniek verzorgen.

De Activiteitenwerkgroep is verantwoordelijk voor lezingen en excursies; de werkgroep Historisch Beeldmateriaal zorgt voor het behoud en de toegankelijkheid van foto’s, films, documenten (enz.) die iets vertellen over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen; de Interviewwerkgroep legt door middel van interviews een stuk van de orale geschiedenis van onze regio vast, terwijl de Redactiewerkgroep de Vechtkroniek maakt.

Alle werkgroepen waren ultimo 2016 op sterkte.

Bestuur
In de verslagperiode deden zich twee mutaties voor: Peter Nagtegaal en Wim van Schaik namen op de Ledenvergadering van 10 maart 2016 afscheid, Peter als penningmeester en ledenadministrateur en Wim als bestuurslid voor PR en Vechtkroniek. Peter Nagtegaal was welgeteld tien jaar bestuurslid (het lintje dat hij op 26 april ontving had hij alleen al hiervoor verdiend!).  

Bert Ypey werd gekozen als nieuw bestuurslid-penningmeester. Het bestuur kreeg mandaat om zelf de PR-positie in te vullen. In de Nieuwsbrief van voorjaar van 2016 kon worden bekendgemaakt dat Jessica Rompa de PR-positie zou gaan vervullen.

Overige bestuursleden: Gerrie Thijs vertegenwoordigt in het bestuur de werkgroep Activiteiten, Maarten Bootsma de werkgroep Historisch beeldmateriaal, Desirée Gerritsen de Interview-werkgroep en Sander Griffioen de redactie van Vechtkroniek. Het dagelijks bestuur bestaat uit Wouter Pijzel (voorzitter), Bert Ypey (penningmeester) en Sander Griffioen (secretaris).

Overzicht
10 maart: presentaties na afloop van de Algemene Ledenvergadering over het oude en nieuwe Ruygenhof. Hoofdbestanddeel vormde een exposé van Juliette Jonker over de geschiedenis van het oude Ruygenhof, de buitenplaats die zich van het einde van de 17e eeuw tot 1836 terzijde van de overtuin van Nieuwerhoek bevond. Ongeveer negentig personen waren hierbij aanwezig.

24 maart: Bye bye Beek en Hoff. Voorafgaand aan de ontruiming t.b.v. verkoop hield Juliette Jonker namens de werkgroep Historisch Beeldmateriaal een lezing over de geschiedenis van het huis voor ongeveer tachtig aanwezigen

9 april 2016: excursie naar Doornburgh en de Priorij Emmaus met Hans van Bemmel, als gids. Er waren rond de dertig deelnemers aanwezig.

27 mei: excursie Ruygenhof, aansluitend bij de presentaties van 10 maart, met ruim veertig deelnemers;

10 september: Open Monumentendag. De dag vond dit jaar plaats onder ideale weersomstandigheden. Er was volop muziek, er waren veel pannenkoekeneters, er was veel animo voor de beklimming van de kerktoren, en ook werd de stand van de Historische Kring Loenen goed bezocht. Van blijvende betekenis was de werving van een aantal nieuwe leden.

6 oktober: lezing van Jet Pijzel-Dommisse in Kasteel Sypesteyn over tafelcultuur in Nederland door de eeuwen heen, voor ongeveer vijftig deelnemers.

11 november: bezoek Utrechts archief. De deelnemers (ongeveer twintig personen) ontvingen uitleg over de geschiedenis van het gebouw en het Utrechts archief; en konden tevens de exposite bewonderen van tekeningen en schilderijen met de stad Utrecht als onderwerp. 

12 december: presentatie van de werkgroep Historisch Beeldmateriaal over bouwen en verbouwen, het jaarthema van de Stichting Vechtsnoer. Juliette Jonker verzorgde de presentatie met veel beeldmateriaal over een aantal kenmerkende panden binnen ons werkgebied. De bijeenkomst in ’t Web werd door ongeveer tachtig personen bijgewoond.

Publicaties
De Vechtkroniek verscheen zoals gebruikelijk met twee nummers. Er was opnieuw geen tekort aan kopij en auteurs.  

De Nieuwsbrief verscheen vier keer. Op deze wijze worden de leden op de hoogte gebracht van geplande activiteiten, met ontvangen daarnaast nieuws over tentoonstellingen en andere evenementen. Het voornemen is naast de vertrouwde distributie de Nieuwsbrief ook digitaal te verzenden. Het streven blijft het bestand met emailadressen van de leden aan te vullen.   

Algemene ledenvergadering
De ALV vond plaats op 10 maart, zoals gebruikelijk in het Dorpshuis te Vreeland. Het aantal aanwezigen lag dit jaar nog weer hoger dan het voorgaande jaar: 47 personen tekenden de presentielijst.

Jaarverslag over 2015 en de financiële verslaglegging werden zonden discussie geaccordeerd. Bij de begroting voor 2016 kwam opnieuw de huisvestingsproblematiek aan de orde.

De kascommissie bestaande uit Mario Verweijen en Wim Thijs had de boekhouding in orde bevonden. Een citaat uit het verslag: ‘Bij het opstellen van de jaarstukken, zo vertelde de penningmeester, was er sprake van een hardnekkig kasverschil van € 0,10. Met een genereus gebaar heeft de penningmeester dit verschil op weten te lossen.’ De penningmeester werd met applaus gedechargeerd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Wim Thijs en Kees Beelaerts van Blokland.

In de bestuursverkiezing werd Bert Ypey bij acclamatie benoemd als bestuurslid in de vacature voor penningmeester. 

Conclusie
Het bestuur ziet met voldoening terug op het jaar 2016. Uit het hierboven afgedrukte overzicht blijkt dat onze activiteiten veel response opleveren. Er staat voor dit jaar al weer heel wat op stapel. Maar zonder u zal het niet lukken.

Mocht u zelf actief willen worden, dan horen we het graag. Ook houden we ons aanbevolen voor uw suggesties.

Maart 2017,
Wouter Pijzel
voorzitter

 

Financiële verantwoording

Inkomsten/uitgaven ultimo 2016

 

Balans ultimo 2016

 

 


 

Begroting 2017



 

Top
HK Loenen | griffioen.sander@gmail.com